آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران

25 آذر 98

بسمه تعالی
شرکت توسعه ساختمانی پارسیان در نظر دارد نسبت به ارزیابی کیفی تامین کنندگان واجد صلاحیت جهت خرید اقلام به شرح ذیل از طریق فراخوان عمومی اقدام نماید.