اعضای هیات مدیره

محمود رضا اسلامی
مدیر عامل
Eslami@pcdco.org

محمد ابوالقاسمی
رئیس هیات مدیره
Abolghasemi@pcdco.org
سید سعید راد
نایب رئیس هیات مدیره
Rad@pcdco.org
محمدامین محمود کلایه
عضو هیات مدیره
Mahmoudkelayeh@pcdco.org
تیمور انوری
عضو هیات مدیره (موظف)
Anvari@pcdco.org