اعضای هیات مدیره

مازیار نوروزی
مدیر عامل و عضو هیأت مدیره

علیرضا خلیل پور
رئیس هیأت مدیره
محمود رضا اسلامی
نایب رئیس هیأت مدیره
محمدامین محمود کلایه
عضو هیأت مدیره
حسین علی قریب
عضو هیأت مدیره