مجتمع تجاری- اداری بلوار کشاورز

0

تعداد طبقات

0

مساحت زمین (متر مربع)

0

زیربنای کل (متر مربع)

0

زیربنای مفید (متر مربع)

  • مدیریت پیمان

 

  • نام پروژه: مجتمع تجاري- اداري بلوار كشاورز
  • کاربری: تجاری- اداری
  • تعداد واحدها:
  •         تجاری: 378
  •         اداری: 115
  •         پارکینگ: 1406
  • تاریخ شروع: 1395/05/04
  • تاریخ خاتمه: در حال اجرا
  • آدرس: تهران، بلوار کشاورز، بین خیابان سعید و خیابان شوریده