آگهی مرحله اول فراخوان عمومی سیستم نظارت تصویری

آگهی مرحله اول فراخوان عمومی سیستم نظارت تصویری (نوبت اول)

شرکت توسعه ساختمانی پارسیان در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی و در قالب مناقصه دو مرحله ای فشرده نسبت به تجهیز یکی از پروژه های خود به سیستم نظارت تصویری اقدام نماید. نام مناقصه گزار: شرکت توسعه ساختمانی پارسیان مرحله اول: ارزیابی کیفی موضوع مناقصه: اصلاح و توسعه زیرساختها، تهیه تجهیزات، نصب، راه اندازی، مدیریت و مانیتورینگ سیستم نظارت تصویری مشخصات پروژه: پروژه واقع درتهران با کاربری تجاری و اداری و دارای   طبقه.