آگهی مناقصه عمومی تامین سنگ حکمی کف

آگهی مناقصه عمومی تامین سنگ حکمی کف

شرکت توسعه ساختمانی پارسیان در نظر دارد جهت تکمیل یکی از پروژه های خود نسبت به تامین سنگ ازنا و الیگودرز سوپر درجه یک به صورت حکمی و با ابعاد 90×90 به بالا تا اسلب و از طریق مناقصه عمومی به صورت دو مرحله ای اقدام نماید. لذا از کلیه تولیدکنندگان واجد شرایط و ذیصلاح که تمایل به شرکت در این مناقصه دارند دعوت به عمل می آید. جهت شرکت در مناقصه می بایست متقاضیان نسبت به ارایه نمونه از