تامین کنندگان و طراحان معماری داخلی

آگهی فراخوان مناقصه عمومی تامین کنندگان و طراحان معماری داخلی

شرکت توسعه ساختمانی پارسیان در نظر دارد جهت تکمیل پوشش نهایی دیوار، سقف و ستون های یکی از پروژه های اداری خود نسبت به انتخاب اشخاص حقوقی و حقیقی ذیصلاح دارای تجربه در جهت طراحی، تامین و اجرا از طریق فراخوان عمومی به صورت دو مرحله ای اقدام نماید. لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط و ذیصلاح که تمایل به شرکت در این فراخوان دارند و دارای تجربه مناسب و شاخص در پروژه های اداری در