خرید و نصب پرده های مقاوم در برابر حریق

آگهی مرحله اول فراخوان عمومی خرید و نصب پرده های مقاوم در برابر حریق (نوبت اول)

شرکت توسعه ساختمانی پارسیان در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی و در قالب مناقصه دو مرحله ای فشرده نسبت به خرید و نصب پرده های مقاوم در برابر حریق اقدام نماید. لذا از شرکتهای واجد صلاحیت که دارای سوابق عملی مرتبط با موضوع بر اساس اسناد کیفی هستند جهت دریافت اسناد مرحله نخست (اسناد ارزیابی کیفی و فرمهای مربوطه) دعوت به عمل می آید. نام مناقصه گزار: شرکت توسعه ساختمانی پارسیان مرحله اول: ارزیابی کیفی