زرافشان

آگهی مناقصه عمومی خرید و نصب درب های اتوماتیک

شرکت توسعه ساختمانی پارسیان در نظر دارد تهیه درب های اتوماتیک را جهت تکمیل یکی از پروژه های خود و از طریق مناقصه عمومی به شرکت دارای تجربه لازم و واجد شرایط که امتیاز فنی لازم را از مناقصه گزار دریافت می نمایند واگذار کند. نام مناقصه گزار: شرکت توسعه ساختمانی پارسیان مناقصه به صورت دو مرحله ای بوده و هر دو مرحله به صورت همزمان انجام می گیرد. مرحله اول: بررسی اسناد ارزیابی – مرحله دوم: بازگشایی