انتخاب-مشاور-طراحی

انتخاب مشاور طراحی

طراحی-داخلی-820x500

آگهی فراخوان عمومی انتخاب مشاور طراحی

شرکت توسعه ساختمانی پارسیان در نظر دارد انجام خدمات طراحی فاز مقدماتی، اول و دوم، خدمات فنی و مهندسی و اخذ مصوبات کمیسیون ماده 20 وزارت بهداشت و درمان و در نهایت اخذ دستور نقشه شهرداری جهت یک ساختمان با کاربری تجاری-اداری-اقامتی و درمانی با زیربنای مد نظر مالک در حدود 124,000 مترمربع را از طریق مناقصه عمومی به شرکت مشاور ذیصلاح واگذار نماید.

لذا از شرکتهای واجد صلاحیت که به صورت همزمان دارای رتبه 1 در حوزه ساختمان های آموزشی، ورزشی، بهداشتی و درمانی و رتبه 1 یا 2 در حوزه ساختمان های اداری و تجاری می باشند جهت دریافت اسناد مناقصه عمومی، ارزیابی فنی و ارایه پیشنهاد قیمت دعوت به عمل می آید.

  • مهلت دریافت اسناد: از روز سه شنبه مورخ 1401/04/28 تا روز پنج شنبه مورخ 1401/04/30
  • آخرین مهلت ارایه اسناد: ساعت 12:00روز دوشنبه مورخ 1401/05/03
  • واریز مبلغ 1,000،000 ریال به حساب 02100011557007 (310540109702100011557007IR) نزد بانک پارسیان شعبه شیخ بهائی به نام شرکت توسعه ساختمانی پارسیان جهت خرید اسناد مناقصه.
  • به مدارک و اسناد فاقد مهر و امضاء مجاز، مخدوش شده و غیرمستند و مدارکی که پس از انقضای مهلت تعیین شده در آگهی واصل شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  • ارایه هر گونه مدارک از سوی متقاضی هیچگونه حقی را برای ایشان جهت انعقاد قرارداد و یا پاسخگویی ایجاد نخواهد کرد و شرکت توسعه ساختمانی پارسیان در رد یا قبولی کلیه پیشنهادات مختار است.
  • تمامی هزینه هایی که پیشنهاد دهنده برای خرید اسناد و ارایه مدارک و شرکت در مناقصه متحمل شده بر عهده پیشنهاد دهنده بوده و مناقصه گزار هیچگونه تعهدی در این زمینه نخواهد داشت.
  • نشانی محل دریافت و تحویل اسناد ارزیابی کیفی: تهران، سعادت آباد، بلوار دریا، خیابان صرافها جنوبی، کوچه 35 غربی پلاک 16 طبقه سوم تلفن 45625000 داخلی 138 و 140