ماموریت شرکت …………………………

شرکت توسعه ساختمانی پارسیان همگام و در کنار خانواده عظیم و بالنده بانک پارسیان، از تمامت ایده های نوین، طرحهای بدیع، خلاقیتهای درون و برون سازمانی و فن آوریهای روزآمد بهره می جوید تا با پایش مستمر عوامل توسعه کیفیت خدمات، پروژه های عظیم و ارزنده عمرانی و ساختمانی در سراسر کشور با کیفیتی سرآمد و بهای مناسب را خلق و از این طریق نگاه متقاضیان ابنیه های لوکس، متوسط و اقتصادی را جذب و ارتباط خود را با آنان هر روز عمیق تر و ناگسستنی تر نماید. در این مسیر تا رسیدن به خلق ارزش برای سهامداران از اشتیاق، تخصص و دانش متعالی تیمهای حرفه ای بالاترین بهره را گرفته و با آراستن چهره شهرهای کشور به ابنیه های مستحکم، ارزنده و منطبق با استانداردهای جهانی، دین خود را به دولت و مردم ادا می نماید.

چشم انداز شرکت توسعه ساختمانی پارسیان
ماموریت شرکت …………………………

شرکت توسعه ساختمانی پارسیان همگام و در کنار خانواده عظیم و بالنده بانک پارسیان، از تمامت ایده های نوین، طرحهای بدیع، خلاقیتهای درون و برون سازمانی و فن آوریهای روزآمد بهره می جوید تا با پایش مستمر عوامل توسعه کیفیت خدمات، پروژه های عظیم و ارزنده عمرانی و ساختمانی در سراسر کشور با کیفیتی سرآمد و بهای مناسب را خلق و از این طریق نگاه متقاضیان ابنیه های لوکس، متوسط و اقتصادی را جذب و ارتباط خود را با آنان هر روز عمیق تر و ناگسستنی تر نماید. در این مسیر تا رسیدن به خلق ارزش برای سهامداران از اشتیاق، تخصص و دانش متعالی تیمهای حرفه ای بالاترین بهره را گرفته و با آراستن چهره شهرهای کشور به ابنیه های مستحکم، ارزنده و منطبق با استانداردهای جهانی، دین خود را به دولت و مردم ادا می نماید.

چشم انداز شرکت توسعه ساختمانی پارسیان