اعضای هیات مدیره …………………………
اعضای هیات مدیره شرکت توسعه ساختمانی پارسیان
مدیرعامل
رییس هیات مدیره
نایب رییس هیات مدیره
عضو هیات مدیره
عضو هیات مدیره