اعضای هیات مدیره …………………………
مدیرعامل
رییس هیات مدیره
نایب رییس هیات مدیره
عضو هیات مدیره
عضو هیات مدیره