خرید-و-نصب-پرده-های-مقاوم-در-برابر-حریق

خرید و نصب پرده های مقاوم در برابر حریق

پرده-های-مقاوم

آگهی مرحله اول فراخوان عمومی خرید و نصب پرده های مقاوم در برابر حریق (نوبت اول)

شرکت توسعه ساختمانی پارسیان در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی و در قالب مناقصه دو مرحله ای فشرده نسبت به خرید و نصب پرده های مقاوم در برابر حریق اقدام نماید.

لذا از شرکتهای واجد صلاحیت که دارای سوابق عملی مرتبط با موضوع بر اساس اسناد کیفی هستند جهت دریافت اسناد مرحله نخست (اسناد ارزیابی کیفی و فرمهای مربوطه) دعوت به عمل می آید.

 • نام مناقصه گزار: شرکت توسعه ساختمانی پارسیان
 • مرحله اول: ارزیابی کیفی
 • موضوع مناقصه: خرید و نصب پرده های مقاوم در برابر حریق
 • مشخصات پروژه: پروژه واقع در تهران با کاربری تجاری و اداری و دارای 28 طبقه.
 • آخرین مهلت دریافت اسناد: از روز سه شنبه مورخ 1401/01/30 تا روز دوشنبه مورخ 1401/02/05
 • آخرین مهلت ارایه اسناد: ساعت 12:00روز چهارشنبه مورخ 1401/02/07
 • واریز مبلغ 1,000،000 ریال به حساب 02100011557007 (IR310540109702100011557007) نزد بانک پارسیان شعبه شیخ بهائی به نام شرکت توسعه ساختمانی پارسیان جهت خرید اسناد ارزیابی کیفی.
 • به مدارک و اسناد فاقد مهر و امضاء مجاز، مخدوش شده و غیرمستند و مدارکی که پس از انقضای مهلت تعیین شده در آگهی واصل شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • ارایه هر گونه مدارک از سوی متقاضی هیچگونه حقی را برای ایشان جهت انعقاد قرارداد و یا پاسخگویی ایجاد نخواهد کرد و شرکت توسعه ساختمانی پارسیان در رد یا قبولی کلیه پیشنهادات مختار است.
 • تمامی هزینه هایی که پیشنهاد دهنده برای خرید اسناد و ارایه مدارک و شرکت در مناقصه متحمل شده بر عهده پیشنهاد دهنده بوده و مناقصه گزار هیچگونه تعهدی در این زمینه نخواهد داشت.
 • نشانی محل دریافت و تحویل اسناد ارزیابی کیفی: سعادت آباد، بلوار دریا، خیابان صرافها جنوبی، کوچه 35 غربی پلاک 16 طبقه سوم تلفن 45625000 داخلی 138 و 140