سیستم-نظارت-تصویری

سیستم نظارت تصویری

آگهی-سیستم-های-مونیتورینگ-زرافشان-1060x500

آگهی مرحله اول فراخوان عمومی سیستم نظارت تصویری (نوبت اول)

شرکت توسعه ساختمانی پارسیان در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی و در قالب مناقصه دو مرحله ای فشرده نسبت به تجهیز یکی از پروژه های خود به سیستم نظارت تصویری اقدام نماید.

 • نام مناقصه گزار: شرکت توسعه ساختمانی پارسیان
 • مرحله اول: ارزیابی کیفی
 • موضوع مناقصه: اصلاح و توسعه زیرساختها، تهیه تجهیزات، نصب، راه اندازی، مدیریت و مانیتورینگ سیستم نظارت تصویری
 • مشخصات پروژه: پروژه واقع درتهران با کاربری تجاری و اداری و دارای   طبقه.
 • آخرین مهلت دریافت اسناد: ساعت 15:00 روز یکشنبه مورخ 1400/12/22
 • آخرین مهلت ارایه اسناد: ساعت 15:00 روز چهارشنبه مورخ 1400/12/25
 • واریز مبلغ 1,000،000 ریال به حساب 02100011557007 (IR310540109702100011557007) نزد بانک پارسیان شعبه شیخ بهائی به نام شرکت توسعه ساختمانی پارسیان جهت خرید اسناد ارزیابی کیفی.
 • به مدارک و اسناد فاقد مهر و امضاء مجاز، مخدوش شده و غیرمستند و مدارکی که پس از انقضای مهلت تعیین شده در آگهی واصل شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • ارایه هر گونه مدارک از سوی متقاضی هیچگونه حقی را برای ایشان جهت انعقاد قرارداد و یا پاسخگویی ایجاد نخواهد کرد و شرکت توسعه ساختمانی پارسیان در رد یا قبولی کلیه پیشنهادات مختار است.
 • تمامی هزینه هایی که پیشنهاد دهنده برای خرید اسناد و ارایه مدارک و شرکت در مناقصه متحمل شده بر عهده پیشنهاد دهنده بوده و مناقصه گزار هیچگونه تعهدی در این زمینه نخواهد داشت.
 • نشانی محل دریافت و تحویل اسناد ارزیابی کیفی: سعادت آباد، بلوار دریا، خیابان صرافها جنوبی، کوچه 35 غربی پلاک 16 طبقه سوم