سیستم-کنترل-دسترسی

سیستم کنترل دسترسی

آگهی مرحله اول فراخوان عمومی سیستم کنترل دسترسی

آگهی مرحله اول فراخوان عمومی سیستم کنترل دسترسی (ACCESS CONTROL)

شرکت توسعه ساختمانی پارسیان در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی و در قالب مناقصه دو مرحله ای فشرده نسبت به تجهیز یکی از پروژه های خود به سیستم کنترل تردد دربهای فضاهای خاص اقدام نماید.

لذا از شرکتهای واجد صلاحیت با سابقه نمایندگی برندهای مطرح که دارای سوابق عملی مرتبط با موضوع و بر اساس اسناد کیفی هستند جهت دریافت اسناد مرحله نخست (اسناد ارزیابی کیفی و فرمهای مربوطه) دعوت به عمل می آید.

 • نام مناقصه گزار: شرکت توسعه ساختمانی پارسیان
 • مرحله اول: ارزیابی کیفی جهت شناسایی شرکت های ذیصلاح
 • موضوع مناقصه: اصلاح و توسعه زیرساختها، تهیه تجهیزات، نصب، مدیریت و راه اندازی سیستم کنترل دسترسی و تردد
 • مشخصات پروژه: پروژه واقع در تهران با کاربری تجاری و اداری و دارای 28 طبقه
 • مهلت دریافت اسناد: تا ساعت 15:00 روز دوشنبه مورخ 1401/05/03
 • آخرین مهلت ارایه اسناد: ساعت 12:00 روز شنبه مورخ 1401/05/08
 • واریز مبلغ 500،000 ریال به حساب 02100011557007 (310540109702100011557007 IR) نزد بانک پارسیان شعبه شیخ بهائی به نام شرکت توسعه ساختمانی پارسیان جهت خرید اسناد ارزیابی کیفی.
 • به مدارک و اسناد فاقد مهر و امضاء مجاز، مخدوش شده و غیرمستند و مدارکی که پس از انقضای مهلت تعیین شده در آگهی واصل شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • ارایه هرگونه مدارک از سوی متقاضی هیچگونه حقی را برای ایشان جهت انعقاد قرارداد و یا پاسخگویی ایجاد نخواهد کرد و شرکت توسعه ساختمانی پارسیان در رد یا قبولی کلیه پیشنهادات مختار است.
 • تمامی هزینه هایی که پیشنهاد دهنده برای خرید اسناد و ارایه مدارک و شرکت در مناقصه متحمل شده بر عهده پیشنهاد دهنده بوده و مناقصه گزار هیچگونه تعهدی در این زمینه نخواهد داشت.
 • نشانی محل دریافت و تحویل اسناد ارزیابی کیفی: سعادت آباد، بلوار دریا، خیابان صرافها جنوبی، کوچه 35 غربی پلاک 16 طبقه سوم تلفن 45625000 داخلی 138 و 140