تهیه-مبدل-صفحه-ای-موتورخانه

تهیه مبدل صفحه ای موتورخانه

مناقصه عمومی تهیه مبدل صفحه ای موتورخانه

آگهی مناقصه عمومی تهیه مبدل صفحه ای موتورخانه

شرکت توسعه ساختمانی پارسیان در نظر دارد تهیه مبدل صفحه ای موتورخانه را جهت تکمیل یکی از پروژه های خود از طریق مناقصه عمومی به شرکت صاحب صلاحیت و واجد شرایط که امتیاز فنی را از مناقصه گزار دریافت کند، واگذار نماید. اولویت با شرکت های تولید داخل و با سابقه در تأمین خدمات گارانتی و خدمات پس از فروش می باشد.

 • نام مناقصه گزار: شرکت توسعه ساختمانی پارسیان
 • موضوع مناقصه: تهیه مبدل صفحه ای موتورخانه
 • تاریخ دریافت اسناد مناقصه: 1400/06/09 الی 1400/06/13
 • آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه و پیشنهاد قیمت: تا ساعت 14 روز چهارشنبه 1400/06/17
 • مبلغ تضمین شرکت در مناقصه به میزان 1,000,000,000ريال به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر (مطابق شرایط مندرج در اسناد مناقصه)
 • واریز مبلغ 1,000,000 ريال به شماره حساب 02100011557007 (310540109702100011557007IR) نزد بانک پارسیان شعبه شیخ بهائی به نام شرکت توسعه ساختمانی پارسیان جهت خرید اسناد مناقصه.
 • به مدارک و اسناد فاقد مهر و امضا مجاز، مخدوش شده و غیرمستند و مدارکی که پس از انقضای مهلت تعیین شده در آگهی واصل شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • ارایه مدارک و پیشنهاد قیمت از سوی متقاضی هیچگونه حقی را برای ایشان جهت انعقاد قرارداد ایجاد نخواهد کرد و شرکت در رد یا قبولی کلیه پیشنهادات مختار است.
 • سایر شرایط در اسناد مناقصه ذکر شده است.
 • هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.
 • تمامی هزینه های خرید اسناد و ارایه پیشنهاد قیمت و شرکت در مناقصه برعهده پیشنهاد دهنده بوده و مناقصه گزار هیچگونه تعهدی در این زمینه نخواهد داشت.
 • نشانی محل دریافت و تحویل فرمهای ارزیابی: تهران شهرک غرب خیابان فرحزادی خیابان سپهر پلاک 39 طبقه اول تلفن 88580630-88580631 داخلی 138 و 140.