خرید-و-نصب-درب-های-اتوماتیک

خرید و نصب درب های اتوماتیک

مناقصه-دربهای-اتوماتیک

آگهی مناقصه عمومی خرید و نصب درب های اتوماتیک

شرکت توسعه ساختمانی پارسیان در نظر دارد تهیه درب های اتوماتیک را جهت تکمیل یکی از پروژه های خود و از طریق مناقصه عمومی به شرکت دارای تجربه لازم و واجد شرایط که امتیاز فنی لازم را از مناقصه گزار دریافت می نمایند واگذار کند.

 • نام مناقصه گزار: شرکت توسعه ساختمانی پارسیان
 • مناقصه به صورت دو مرحله ای بوده و هر دو مرحله به صورت همزمان انجام می گیرد.
 • مرحله اول: بررسی اسناد ارزیابی – مرحله دوم: بازگشایی پیشنهاد قیمت (پیشنهاد قیمت شرکت کنندگانی بازگشایی می شود که امتیاز فنی لازم را از کمیته فنی مناقصه گزار کسب نمایند.)
 • موضوع مناقصه: خرید و نصب درب های اتوماتیک
 • مشخصات پروژه: پروژه اداری در شهر تهران
 • تاریخ دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ 1401/01/30 الی 1401/02/05 – ساعت 8 الی 15
 • آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه و پیشنهاد قیمت: ساعت 12:00 مورخ 1401/02/07
 • مبلغ تضمین شرکت در مناقصه به میزان 1,000,000,000 ريال به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر (مطابق شرایط مندرج در اسناد مناقصه)
 • واریز مبلغ 1,000،000 ریال به حساب 02100011557007 (IR310540109702100011557007) نزد بانک پارسیان شعبه شیخ بهائی به نام شرکت توسعه ساختمانی پارسیان جهت خرید اسناد مناقصه.
 • به مدارک و اسناد فاقد مهر و امضاء مجاز، مخدوش شده و غیرمستند و مدارکی که پس از انقضای مهلت تعیین شده در آگهی واصل شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • ارایه مدارک و پیشنهاد قیمت از سوی متقاضی هیچگونه حقی را برای ایشان جهت انعقاد قرارداد ایجاد نخواهد کرد و شرکت توسعه ساختمانی پارسیان در رد یا قبولی کلیه پیشنهادات مختار است.
 • سایر شرایط مناقصه در اسناد مناقصه درج گردیده است.
 • هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.
 • تمامی هزینه هایی که پیشنهاد دهنده برای خرید اسناد و ارایه پیشنهاد قیمت و شرکت در مناقصه متحمل شده بر عهده پیشنهاد دهنده بوده و مناقصه گزار هیچگونه تعهدی در این زمینه نخواهد داشت.
 • نشانی محل دریافت و تحویل اسناد مناقصه: سعادت آباد، بلوار دریا، خیابان صرافها جنوبی، کوچه 35 غربی پلاک 16 طبقه سوم