سیستم-اعلام-حریق

سیستم اعلام حریق

مناقصه-سیستم-اعلام-حریق-2

آگهی مناقصه عمومی سیستم اعلام حریق

شرکت توسعه ساختمانی پارسیان در نظر دارد تامین کالا و تجهیزات، نصب، آموزش و راه اندازی سیستمهای اعلام حریق یکی از پروژه های خود را از طریق مناقصه عمومی به شرکت دارای تجربه و واجد شرایط که امتیاز فنی لازم را از مناقصه گزار دریافت می نمایند واگذار نماید.

 • نام مناقصه گزار: شرکت توسعه ساختمانی پارسیان
 • مناقصه به صورت دو مرحله ای بوده و هر دو مرحله به صورت همزمان انجام می گیرد.
 • موضوع مناقصه: تامین کالا و تجهیزات، نصب، آموزش و راه اندازی سیستمهای اعلام حریق
 • مشخصات پروژه: حدود 42,000 مترمربع زیربنا در 28 طبقه اداری
 • تاریخ دریافت اسناد مناقصه: 1400/09/28 الی 1400/10/01
 • آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه و پیشنهاد قیمت: 1400/10/07
 • مبلغ تضمین شرکت در مناقصه به میزان 1,000,000,000ريال به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر (مطابق شرایط مندرج در اسناد مناقصه)
 • واریز مبلغ 500,000 ريال به حساب 02100011557007 (310540109702100011557007IR) نزد بانک پارسیان شعبه شیخ بهائی به نام شرکت توسعه ساختمانی پارسیان جهت خرید اسناد مناقصه.
 • به مدارک و اسناد فاقد مهر و امضای مجاز، مخدوش شده و غیر مستند و مدارکی که پس از انقضای مهلت تعیین شده در آگهی واصل شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • ارایه مدارک و پیشنهاد قیمت از سوی متقاضی هیچگونه حقی را برای ایشان جهت انعقاد قرارداد ایجاد نخواهد کرد و شرکت در رد یا قبولی کلیه پیشنهادات مختار است.
 • سایر شرایط در اسناد مناقصه ذکر شده است.
 • هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.
 • تمامی هزینه های خرید اسناد و ارایه پیشنهاد قیمت و شرکت در مناقصه بر عهده پیشنهاد دهنده بوده و مناقصه گزار هیچگونه تعهدی در این زمینه نخواهد داشت.
 • نشانی محل دریافت و تحویل اسناد مناقصه: تهران، سعادت آباد، بلوار دریا، خیابان صرافها، کوچه 35 غربی، پلاک 16، طبقه سوم