ارزش های سازمانی …………………………

خداوند یگانه قدرتی است که در آفریدگانش انگیزش می آفریند ، اشتیاق و شور می انگیزد ، هدایت می کند و به سمت خلاقیت سوق می دهد . می خواهیم قدر دان این موهبت لایزال ، هماره نگاه خود را به اندیشه و مهارتهای فردی معطوف و با بهره گیری از پیشنهادات و ایده های افراد در خلق طرحهای نوین و بدیع ، توسعه و تعالی را از سطح کارکنان بسط داده و به گستره سازمان تسری دهیم و این ممکن نخواهد بود مگر با تقویت روحیه خلاقیت ، نوآوری ، مسئولیت پذیری ، ایجاد تعلقات بی شائبه و گسترش پایبندی تک تک افراد به تملک معنوی و ایجاد هم افزائی در گستره سازمان . ما اعتماد می کنیم و با صداقت ، امانتداری ، مسئولیت پذیری ، احترام به ارزشها و باورهای افراد اعتماد ایجاد می کنیم . حفظ ارزشها ، باورها و منافع سهامداران ، از طریق ایجاد ماندگاری ، رشد و تعالی روز افزون و دستیابی به ثروت و سود همواره اولی ترین هدف ماست . آنان از اصلی ترین حامیان و تامین کنندگان منابع مالی و دلیل وجودی سازمان ما هستند. هر فرآیندی در سازمان ما ارزشی افزوده ایجاد می کند از همین روست که با عارضه یابی به هنگام و هوشمندانه، حذف فرآیندهای فاقد ارزش و ایجاد سازمانی چالاک و چابک، مسیر دستیابی به اهداف را آسان می کنیم. توجه و تکریم حقوق جامعه از طریق صرفه جوئی در منابع ملی ، حفظ پاکی و سلامت محیط زیست و خلق زیبایی در نمای شهرهای کشور و احداث بناهای مستحکم را به عنوان اصلی ماندگار پاس می داریم . ما قانون را ارج می نهیم . پایبندی به دستورالعملها و آئین نامه های مدون به عنوان حقوق قطعی و مسلم دولت بر زمره همه سازمانها و نهادهای کشور ، اصل اجتناب ناپذیر سازمان نظام مند ماست و از این طریق نقش خود را در رشد و تعالی کشور ایفا می نمائیم .