آگهی فراخوان عمومی انتخاب پیمانکار گودبرداری ؛ تثبیت دیواره گود و اجرای شمع بتنی

گهی مناقصه عمومی سیستم اعلام حریق

آگهی فراخوان عمومی انتخاب پیمانکار گودبرداری، تثبیت دیواره گود و اجرای شمع بتنی

شرکت توسعه ساختمانی پارسیان در نظر دارد انجام عملیات خاکبرداری، طراحی و اجرای سازه نگهبان، اجرای کامل شمع های بتنی، زهکشی و بتن مگر در شهرستان بابلسر در زمینی به مساحت 2000 مترمربع را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار ذیصلاح واگذار نماید.

لذا از شرکتهای واجد صلاحیت جهت دریافت اسناد مناقصه عمومی، ارزیابی فنی و ارایه پیشنهاد قیمت، دعوت به عمل می آید.

  • مهلت دریافت اسناد: از روز یک شنبه مورخ 1403/01/26  تا روز چهارشنبه مورخ 1403/01/29
  • آخرین مهلت ارایه اسناد: ساعت 14:00روز شنبه مورخ 1403/02/01
  • واریز مبلغ 10,000،000 ریال به حساب 02100011557007 (IR310540109702100011557007) نزد بانک پارسیان شعبه شیخ بهائی به نام شرکت توسعه ساختمانی پارسیان جهت خرید اسناد مناقصه.
  • به مدارک و اسناد فاقد مهر و امضای مجاز، مخدوش شده و غیرمستند و مدارکی که پس از انقضای مهلت تعیین شده در آگهی واصل شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  • ارایه هر گونه مدارک از سوی متقاضی هیچگونه حقی را برای ایشان جهت انعقاد قرارداد و یا پاسخگویی ایجاد نخواهد کرد و شرکت توسعه ساختمانی پارسیان در رد یا قبولی کلیه پیشنهادات مختار است.
  • تمامی هزینه هایی که پیشنهاد دهنده برای خرید اسناد و ارایه مدارک و شرکت در مناقصه متحمل شده بر عهده پیشنهاد دهنده بوده و مناقصه گزار هیچگونه تعهدی در این زمینه نخواهد داشت.
  • نشانی محل دریافت و تحویل اسناد ارزیابی کیفی و پیشنهاد قیمت: شهرستان بابلسر، خیابان طالقانی، خیابان طالقانی 14 تلفن هماهنگی: 09125372190 – 09123610958
  • تلفن دفتر مرکزی : 02145625000 داخلی 138 و 140
  • نشانی وب سایت شرکت: pcdco.org