--

ارباب اصفهان

…………………………

پروژه ارباب اصفهان واقع در اصفهان، میدان فیض، بن بست گل سرخ در زمینی مساحت زمین مطابق سند 417 مترمربع، مساحت موجود مطابق پروانه 371 مترمربع و مساحت زمین پس از اصلاحی 369 مترمربع و دارای شش طبقه، دو طبقه زیرزمین مساحت هر طبقه 340 مترمربع، یک طبقه همکف (شعبه و لابی اصلی ورودی) به مساحت 340 مترمربع و سه طبقه مثبت اداری به مساحت 211 مترمربع می باشد.

--

ارباب اصفهان

…………………………

پروژه ارباب اصفهان واقع در اصفهان، میدان فیض، بن بست گل سرخ در زمینی مساحت زمین مطابق سند 417 مترمربع، مساحت موجود مطابق پروانه 371 مترمربع و مساحت زمین پس از اصلاحی 369 مترمربع و دارای شش طبقه، دو طبقه زیرزمین مساحت هر طبقه 340 مترمربع، یک طبقه همکف (شعبه و لابی اصلی ورودی) به مساحت 340 مترمربع و سه طبقه مثبت اداری به مساحت 211 مترمربع می باشد.