دفتر مرکزی سرمایه گذاری پارسیان

دفتر مرکزی سرمایه گذاری پارسیان

…………………………

پروژه دفتر مرکزی سرمایه گذاری پارسیان واقع در تهران، خیابان ظفر در زمینی به مساحت 596 مترمربع و 1790 متر مربع زیربنای کل و 5 طبقه شامل 10 واحد اداری و 26 پارکینگ در زیربنای مفید 1,100 مترمربع می باشد.

دفتر مرکزی سرمایه گذاری پارسیان

دفتر مرکزی سرمایه گذاری پارسیان

…………………………

پروژه دفتر مرکزی سرمایه گذاری پارسیان واقع در تهران، خیابان ظفر در زمینی به مساحت 596 مترمربع و 1790 متر مربع زیربنای کل و 5 طبقه شامل 10 واحد اداری و 26 پارکینگ در زیربنای مفید 1,100 مترمربع می باشد.