دفتر مرکزی کارگزاری پارسیان

دفتر مرکزی کارگزاری پارسیان

…………………………

پروژه دفتر مرکزی کارگزاری پارسیان واقع در تهران، خیابان مطهری، کوچه هشتم، پلاک 24 در زمینی به مساحت 400 مترمربع و 960 متر مربع زیربنای کل و 5 طبقه شامل 8 واحد اداری و 1 واحد اداری در زیربنای مفید 918 مترمربع می باشد.

دفتر مرکزی کارگزاری پارسیان

دفتر مرکزی کارگزاری پارسیان

…………………………

پروژه دفتر مرکزی کارگزاری پارسیان واقع در تهران، خیابان مطهری، کوچه هشتم، پلاک 24 در زمینی به مساحت 400 مترمربع و 960 متر مربع زیربنای کل و 5 طبقه شامل 8 واحد اداری و 1 واحد اداری در زیربنای مفید 918 مترمربع می باشد.