--

پروژه سنگان

…………………………

ساختمان های اداری سنگان واقع در معادن شرکت اپال سنگان پارسیان درشهرستان سنگان می باشد.
این پروژه شامل سه ساختمان اداری مجزا در سطح زیر بنای 1250 متر مربع می باشد.

--

پروژه سنگان

…………………………

ساختمان های اداری سنگان واقع در معادن شرکت اپال سنگان پارسیان درشهرستان سنگان می باشد.
این پروژه شامل سه ساختمان اداری مجزا در سطح زیر بنای 1250 متر مربع می باشد.