مجتمع اقامتی، تفریحی عسلویه

…………………………

شهرک مسکونی عسلویه در زمینی به مساحت 10/4 هکتار و با زیربنای 875,800 مترمربع طراحی گردیده است

مجتمع اقامتی، تفریحی عسلویه