مجتمع تجاری اداری آمل

مجتمع تجاری اداری آمل

…………………………

پروژه مجتمع تجاری اداری آمل واقع در آمل، خیابان امام خمینی با بیش از یک دهه فعالیت در زمینی به مساحت 402 مترمربع و 2256 متر مربع زیربنای کل و زیربنای مفید 1407 مترمربع می باشد.

مجتمع تجاری اداری آمل

مجتمع تجاری، اداری آمل

…………………………

پروژه مجتمع تجاری اداری آمل واقع در آمل، خیابان امام خمینی با بیش از یک دهه فعالیت در زمینی به مساحت 402 مترمربع و 2256 متر مربع زیربنای کل و زیربنای مفید 1407 مترمربع می باشد.

توضیحات تکمیلی …………………………

مجتمع تجاری، اداری آمل دارای 8 طبقه شامل 1 واحد تجاری، 16 واحد اداری و 33 پارکینگ می باشد. ساخت این پروژه در تاریخ 1385/04/21 شروع شد و در تاریخ 1385/12/15 به پایان رسید.

مجتمع تجاری اداری آمل
توضیحات تکمیلی …………………………

مجتمع تجاری، اداری آمل دارای 8 طبقه شامل 1 واحد تجاری، 16 واحد اداری و 33 پارکینگ می باشد. ساخت این پروژه در تاریخ 1385/04/21 شروع شد و در تاریخ 1385/12/15 به پایان رسید.

مجتمع تجاری اداری آمل