بلوار کشاورز

مجتمع تجاری، اداری بلوار کشاورز

…………………………

مجتمع تجاری، اداری بلوار کشاورز واقع در تهران، بلوار کشاورز، بین خیابان سعید و خیابان شوریده در زمینی به مساحت 3,616 مترمربع و دارای سازه فلزی جهت اجرای ساختمانی با 36 طبقه و سطح زیربنای 125,000 مترمربع متر مربع و زیربنای مفید 95,000 مترمربع فضای مفید می باشد.

مجتمع تجاری، اداری بلوار کشاورز

مجتمع تجاری اداری بلوار کشاورز

…………………………

مجتمع تجاری، اداری بلوار کشاورز واقع در تهران، بلوار کشاورز، بین خیابان سعید و خیابان شوریده در زمینی به مساحت 3,616 مترمربع و دارای سازه فلزی جهت اجرای ساختمانی با 36 طبقه و سطح زیربنای 125,000 مترمربع متر مربع و زیربنای مفید 95,000 مترمربع فضای مفید می باشد.

کاربری‌ها و اطلاعات پروانه …………………………

پروانه پروژه در 21 طبقه و به کاربری‌ تجاری، اداری و پارکینگ عمومی با سطح زیربنای 71,118 مترمربع صادر شده است.
پارکینگ: در 12 طبقه و به تعداد 1406 واحد، طبقات منفی 9 تا منفی 2 و طبقات 5 تا 8
پارکینگ‌های اختصاصی (تجاری و اداری): در 6 طبقه و به تعداد 752 واحد
پارکینگ‌های عمومی: در 6 طبقه و به مقدار 654 واحد
تجاری: در 6 طبقه و به مساحت خالص 350,11 مترمربع، طبقات منفی 1 تا 4
اداری: در 3 طبقه و به مساحت خالص 345,9 مترمربع، طبقات منفی 9 تا 11

مجتمع تجاری، اداری بلوار کشاورز
کاربری‌ها و اطلاعات پروانه …………………………

پروانه پروژه در 21 طبقه و به کاربری‌ تجاری، اداری و پارکینگ عمومی با سطح زیربنای 71,118 مترمربع صادر شده است.
پارکینگ: در 12 طبقه و به تعداد 1406 واحد، طبقات منفی 9 تا منفی 2 و طبقات 5 تا 8
پارکینگ‌های اختصاصی (تجاری و اداری): در 6 طبقه و به تعداد 752 واحد
پارکینگ‌های عمومی: در 6 طبقه و به مقدار 654 واحد
تجاری: در 6 طبقه و به مساحت خالص 350,11 مترمربع، طبقات منفی 1 تا 4

مجتمع تجاری، اداری بلوار کشاورز

طبقه کاربری جمع کل مترمربع
پارکینگ تجاری اداری سایر
واحد مساحت واحد مساحت واحد مساحت واحد مساحت
زیرزمین 9- تا 2- 970 5,919/24 24 1,195/2 27,313/68
زیرزمین 1- 21 1,729/40 6 1,043/95 3,317/65
همکف 544/30 22 1,603/25 6 1,170/1 3,317/65
اول 555/23 27 2,012/40 5 734/55 3,302/18
دوم 557/50 30 2,001/65 5 715/1 3,274/25
سوم 557/50 30 2,001/65 5 715/1 3,274/25
چهارم 557/50 30 2,001/65 5 715/1 3,274/25
پنجم 109 3,185/54 4 228/67 3,414/21
ششم 109 3,185/54 4 228/67 3,414/21
هفتم 109 3,185/54 4 228/67 3,414/21
هشتم 109 3,185/54 4 228/67 3,414/21
نهم 7 3,116 4 347/26 3,463/93
دهم 7 3,116 4 347/26 3,463/93
یازدهم 7 3,116 4 347/26 3,463/93
جمع کل 1,406 41,399/84 160 11,350 21 9345 92 9,022/69 71,117/87
مجتمع تجاری، اداری بلوار کشاورز