مجتمع تجاری اداری سیمرغ

مجتمع تجاری، اداری سیمرغ

…………………………

مجتمع در دست احداث سیمرغ در 21 طبقه با کاربری مسکونی، اداری، تجاری و زیربنای مفید 5,901 متر مربع می باشد. ساخت این پروژه در تاریخ 1385/02/01 شروع شد و در تاریخ 1387/03/31 به پایان رسید. مجتمع تجاری، اداری سیمرغ واقع در تهران، خ وليعصر، نرسيده به پارك ساعي، جنب هتل سيمرغ، پلاك 1021 می باشد.
متراژ زميـن : 446 مترمربع
متراژ كل ( مفيد و مشاع ) : 9208/57 مترمربع جمعاٌ در 21 طبقه
متراژ كل ( مفيـد ) : 6176 مترمربع جمعاٌ در 17 طبقه ( 720 مترمربع تجاري، 5456 مترمربع اداري، مشاعات 3032 مترمربع شامل پاركينگ و انباری و راه پله )

مجتمع تجاری اداری سیمرغ

مجتمع تجاری، اداری سیمرغ

…………………………

مجتمع در دست احداث سیمرغ در 21 طبقه با کاربری مسکونی، اداری، تجاری و زیربنای مفید 5,901 متر مربع می باشد. ساخت این پروژه در تاریخ 1385/02/01 شروع شد و در تاریخ 1387/03/31 به پایان رسید. مجتمع تجاری، اداری سیمرغ واقع در تهران، خ وليعصر، نرسيده به پارك ساعي، جنب هتل سيمرغ، پلاك 1021 می باشد.
متراژ زميـن : 446 مترمربع
متراژ كل ( مفيد و مشاع ) : 9208/57 مترمربع جمعاٌ در 21 طبقه
متراژ كل ( مفيـد ) : 6176 مترمربع جمعاٌ در 17 طبقه ( 720 مترمربع تجاري، 5456 مترمربع اداري، مشاعات 3032 مترمربع شامل پاركينگ و انباری و راه پله )