مجتمع مسکونی آبکوه

مجتمع مسکونی آبکوه

…………………………

پروژه مسکونی آبکوه در 7 طبقه و 20 واحد مسکونی و مساحت کل زیربنا 7,263 و متراژ مفید 5,000 مترمربع احداث گردید. این پروژه در تاریخ 1384/08/02 شروع شد و در تاریخ 1387/05/15 به پایان رسید. مجتمع مسکونی آبکوه واقع در تهران، نیاوران، خیابان آقایی، خیابان آبکوه7، کوچه نسترن می باشد.

مجتمع مسکونی آبکوه

مجتمع مسکونی آبکوه

…………………………

پروژه مسکونی آبکوه در 7 طبقه و 20 واحد مسکونی و مساحت کل زیربنا 7,263 و متراژ مفید 5,000 مترمربع احداث گردید. این پروژه در تاریخ 1384/08/02 شروع شد و در تاریخ 1387/05/15 به پایان رسید. مجتمع مسکونی آبکوه واقع در تهران، نیاوران، خیابان آقایی، خیابان آبکوه7، کوچه نسترن می باشد.

توضیحات تکمیلی …………………………

متراژ زميـن: 1825 مترمربع
متراژ كل ( مفيد و مشاع ): 7212 مترمربع جمعاٌ در 7 طبقه
متراژ كل ( مفيـد ): 4834 مترمربع جمعاٌ در 5 طبقه ( مشاعات 2378 مترمربع شامل پاركينگ ، انباري ، استخر ، سونا و سالن اجتماعات)

مجتمع مسکونی آبکوه
توضیحات تکمیلی …………………………

متراژ زميـن: 1825 مترمربع
متراژ كل ( مفيد و مشاع ): 7212 مترمربع جمعاٌ در 7 طبقه
متراژ كل ( مفيـد ): 4834 مترمربع جمعاٌ در 5 طبقه ( مشاعات 2378 مترمربع شامل پاركينگ ، انباري ، استخر ، سونا و سالن اجتماعات)

مجتمع مسکونی آبکوه