مجتمع مسکونی امیرکبیر
مجتمع مسکونی امیرکبیر …………………………

پروژه امیرکبیر واقع در تهران، دهكده المپيك، انتهاي بلوار اميركبير، جنب ورزشگاه الزهرا در زمینی به مساحت 11,500 مترمربع و تراکم به مساحت 34,228 مترمربع می باشد. این مجتمع دارای 7 بلوک 4 تا 10 طبقه و شامل 208 واحد مسکونی می باشد.

مجتمع مسکونی امیرکبیر

مجتمع مسکونی امیرکبیر

…………………………

پروژه امیرکبیر واقع در تهران، دهكده المپيك، انتهاي بلوار اميركبير، جنب ورزشگاه الزهرا در زمینی به مساحت 11,500 مترمربع و تراکم به مساحت 34,228 مترمربع می باشد. این مجتمع دارای 7 بلوک 4 تا 10 طبقه و شامل 208 واحد مسکونی می باشد.

توضیحات تکمیلی …………………………

متراژ زميـن: 11,398 مترمربع متراژ كل
( مفيد و مشاع ): 35539.11 مترمربع جمعاٌ در 7 بلوك
متراژ كل ( مفيـد ): 21711.5 مترمربع جمعاٌ 208 واحد ( مشاعات 13,828 مترمربع شامل پاركينگ و انباري )
تاريخ خريد زمين: 04 / 10 / 84

مجتمع مسکونی امیرکبیر
توضیحات تکمیلی …………………………

متراژ زميـن: 11,398 مترمربع متراژ كل
( مفيد و مشاع ): 35539.11 مترمربع جمعاٌ در 7 بلوك
متراژ كل ( مفيـد ): 21711.5 مترمربع جمعاٌ 208 واحد ( مشاعات 13,828 مترمربع شامل پاركينگ و انباري )
تاريخ خريد زمين: 04 / 10 / 84

Amir-Kabir-G-21