مجتمع مسکونی مژده

مجتمع مسکونی مژده

…………………………

مجتمع مسکونی مژده در زمینی به مساحت 712 مترمربع با کاربری مسکونی و در 8 طبقه با مساحت کل زیربنا 4,231 مترمربع اجرا گردید.

مجتمع مسکونی مژده

مجتمع مسکونی مژده

…………………………

مجتمع مسکونی مژده در زمینی به مساحت 712 مترمربع با کاربری مسکونی و در 8 طبقه با مساحت کل زیربنا 4,231 مترمربع اجرا گردید.

توضیحات تکمیلی …………………………

مجتمع مسکونی مژده واقع در نیاوران، خیابان شهید احمد زمانی، کوچه مطهری می باشد. ساخت این پروژه در تاریخ 1384/09/01 شروع شد و در تاریخ 1385/12/29 به پایان رسید.

مجتمع مسکونی مژده
توضیحات تکمیلی …………………………

مجتمع مسکونی مژده واقع در نیاوران، خیابان شهید احمد زمانی، کوچه مطهری می باشد. ساخت این پروژه در تاریخ 1384/09/01 شروع شد و در تاریخ 1385/12/29 به پایان رسید.

مجتمع مسکونی مژده