مجتمع مسکونی نوبنیاد

مجتمع مسکونی نوبنیاد

…………………………

مجتمع مسکونی نوبنیاد شش دانگ عرصه و اعیان بیست و شش واحد مسکونی احداثی در ساختمانی جمعاً به مساحت 2،577 متر مربع می باشد.

مجتمع مسکونی نوبنیاد

مجتمع مسکونی نوبنیاد

…………………………

مجتمع مسکونی نوبنیاد شش دانگ عرصه و اعیان بیست و شش واحد مسکونی احداثی در ساختمانی جمعاً به مساحت 2،577 متر مربع می باشد.